مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

Citrus
clementina

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

NC010571

Citrus

2

NC010572

Citrus

3

NC010573

Citrus

4

NC010574

Citrus

5

NC010575

Citrus

6

NC010576

Citrus

7

NC010577

Citrus

8

NC010578

Citrus

9

NC010579

Citrus

10

NC010580

Citrus

11

NC010581

Citrus

12

NC010582

Citrus

13

NC010583

Citrus

14

NC010584

Citrus

15

NC010585

Citrus

16

NC010586

Citrus

17

NC010587

Citrus

18

NC010588

Citrus

19

NC010589

Citrus

20

NC010590

Citrus

21

NC010591

Citrus

22

NC010596

Citrus

23

NC010597

Citrus

24

NC018717

Citrus

25

NC018779

Citrus

26

NC018781

Citrus

27

NC018784

Citrus

28

NC018785

Citrus

29

NC018786

Citrus

30

NC051051

Citrus

31

NC051052

Citrus

32

NC051053

Citrus

33

NC051054

Citrus

34

NC051056

Citrus

35

NC051057

Citrus

36

NC051058

Citrus

37

NC051059

Citrus

38

NC051060

Citrus

39

NC051061

Citrus

40

NC051062

Citrus

41

NC051063

Citrus

42

NC051064

Citrus

43

NC051066

Citrus

44

NC051067

Citrus

45

NC051069

Citrus

46

NC051070

Citrus

47

NC051071

Citrus

48

NC051072

Citrus

49

NC051074

Citrus

50

NC051075

Citrus