مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

Citrus
limon

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

NC010606

Citrus

2

NC010607

Citrus

3

NC010608

Citrus

4

NC010611

Citrus

5

NC010612

Citrus

6

NC010613

Citrus

7

NC010614

Citrus

8

NC010617

Citrus

9

NC010618

Citrus

10

NC010619

Citrus

11

NC018764

Citrus

12

NC018765

Citrus

13

NC018766

Citrus

14

NC018767

Citrus

15

NC018768

Citrus

16

NC018771

Citrus

17

NC051091

Citrus

18

NC051092

Citrus

19

NC051093

Citrus

20

NC051094

Citrus

21

NC051095

Citrus

22

NC051096

Citrus

23

NC051167

Citrus

24

NC051168

Citrus

25

NC070825

Citrus

26

NC070826

Citrus

27

NC070827

Citrus

28

NC070828

Citrus

29

NC111079

Citrus

30

NC111100

Citrus

31

NC111101

Citrus

32

NC111102

Citrus

33

NC111132

Citrus

34

NC111151

Citrus

35

NC111159

Citrus

36

NC111160

Citrus

37

NC111161

Citrus

38

NC111200

Citrus

39

NC111250

Citrus

40

NC111251

Citrus