مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

Citrus

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

NC010528

Citrus

2

NC010529

Citrus

3

NC010530

Citrus

4

NC010531

Citrus

5

NC010532

Citrus

6

NC010533

Citrus

7

NC010534

Citrus

8

NC010536

Citrus

9

NC010537

Citrus

10

NC010538

Citrus

11

NC010539

Citrus

12

NC010540

Citrus

13

NC010541

Citrus

14

NC010542

Citrus

15

NC010543

Citrus

16

NC010544

Citrus

17

NC010545

Citrus

18

NC010546

Citrus

19

NC010547

Citrus

20

NC010548

Citrus

21

NC010549

Citrus

22

NC010550

Citrus

23

NC010551

Citrus

24

NC010552

Citrus

25

NC010553

Citrus

26

NC010554

Citrus

27

NC010555

Citrus

28

NC010558

Citrus

29

NC010559

Citrus

30

NC010560

Citrus

31

NC010561

Citrus

32

NC010562

Citrus

33

NC010563

Citrus

34

NC010564

Citrus

35

NC010565

Citrus

36

NC010566

Citrus

37

NC010567

Citrus

38

NC010568

Citrus

39

NC010569

Citrus

40

NC010570

Citrus

41

NC010571

Citrus

42

NC010572

Citrus

43

NC010573

Citrus

44

NC010574

Citrus

45

NC010575

Citrus

46

NC010576

Citrus

47

NC010577

Citrus

48

NC010578

Citrus

49

NC010579

Citrus

50

NC010580

Citrus