مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

Eriobotrya
japonica

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

NC095492

Eriobotrya

2

NC095493

Eriobotrya

3

NC095494

Eriobotrya

4

NC095495

Eriobotrya

5

NC095496

Eriobotrya

6

NC095497

Eriobotrya

7

NC095498

Eriobotrya

8

NC095499

Eriobotrya

9

NC095500

Eriobotrya

10

NC095501

Eriobotrya

11

NC095502

Eriobotrya

12

NC095503

Eriobotrya

13

NC095504

Eriobotrya

14

NC095505

Eriobotrya

15

NC095506

Eriobotrya

16

NC095507

Eriobotrya

17

NC095508

Eriobotrya

18

NC095509

Eriobotrya

19

NC095510

Eriobotrya

20

NC095511

Eriobotrya

21

NC095512

Eriobotrya

22

NC095513

Eriobotrya

23

NC095514

Eriobotrya

24

NC095515

Eriobotrya

25

NC095516

Eriobotrya

26

NC095517

Eriobotrya

27

NC095518

Eriobotrya

28

NC095519

Eriobotrya

29

NC095520

Eriobotrya

30

NC095521

Eriobotrya

31

NC095522

Eriobotrya

32

NC095523

Eriobotrya

33

NC095524

Eriobotrya

34

NC095525

Eriobotrya

35

NC095526

Eriobotrya

36

NC095527

Eriobotrya

37

NC095528

Eriobotrya

38

NC095529

Eriobotrya

39

NC095530

Eriobotrya

40

NC095531

Eriobotrya

41

NC095532

Eriobotrya

42

NC095533

Eriobotrya

43

NC095534

Eriobotrya

44

NC095535

Eriobotrya

45

NC095536

Eriobotrya

46

NC095537

Eriobotrya

47

NC095538

Eriobotrya

48

NC095539

Eriobotrya

49

NC095540

Eriobotrya

50

NC095541

Eriobotrya