مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

Fortunella

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

NC010635

Fortunella

2

NC051207

Fortunella

3

NC051208

Fortunella

4

NC051209

Fortunella

5

NC051210

Fortunella

6

NC051211

Fortunella

7

NC051212

Fortunella

8

NC051213

Fortunella

9

NC051214

Fortunella

10

NC111253

Fortunella