مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

Poncirus

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

NC070818

Poncirus

2

NC070819

Poncirus

3

NC070820

Poncirus

4

NC070821

Poncirus

5

NC070822

Poncirus

6

NC111105

Poncirus

7

NC111106

Poncirus

8

NC111136

Poncirus

9

NC111141

Poncirus

10

NC111149

Poncirus