مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

Lupulina

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

NC079649

Medicago

2

NC079651

Medicago

3

NC079652

Medicago

4

NC079653

Medicago

5

NC079654

Medicago

6

NC079655

Medicago

7

NC079657

Medicago

8

NC079659

Medicago

9

NC079661

Medicago

10

NC079662

Medicago

11

NC079663

Medicago

12

NC079664

Medicago