مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

Trifolium
pratense

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

NC079624

Trifolium

2

NC079626

Trifolium

3

NC079632

Trifolium

4

NC079634

Trifolium

5

NC079635

Trifolium

6

NC079638

Trifolium

7

NC079640

Trifolium

8

NC079642

Trifolium

9

NC079643

Trifolium