مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

Trifolium
repens

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

NC079623

Trifolium

2

NC079625

Trifolium

3

NC079627

Trifolium

4

NC079628

Trifolium

5

NC079629

Trifolium

6

NC079630

Trifolium

7

NC079631

Trifolium

8

NC079633

Trifolium

9

NC079636

Trifolium

10

NC079637

Trifolium

11

NC079639

Trifolium

12

NC079641

Trifolium

13

NC079644

Trifolium

14

NC079645

Trifolium

15

NC079646

Trifolium