مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

NC079623

Trifolium

2

NC079624

Trifolium

3

NC079625

Trifolium

4

NC079626

Trifolium

5

NC079627

Trifolium

6

NC079628

Trifolium

7

NC079629

Trifolium

8

NC079630

Trifolium

9

NC079631

Trifolium

10

NC079632

Trifolium

11

NC079633

Trifolium

12

NC079634

Trifolium

13

NC079635

Trifolium

14

NC079636

Trifolium

15

NC079637

Trifolium

16

NC079638

Trifolium

17

NC079639

Trifolium

18

NC079640

Trifolium

19

NC079641

Trifolium

20

NC079642

Trifolium

21

NC079643

Trifolium

22

NC079644

Trifolium

23

NC079645

Trifolium

24

NC079646

Trifolium

25

NC079647

Lotus

26

NC079648

Lotus

27

NC079649

Medicago

28

NC079651

Medicago

29

NC079652

Medicago

30

NC079653

Medicago

31

NC079654

Medicago

32

NC079655

Medicago

33

NC079656

Medicago

34

NC079657

Medicago

35

NC079658

Medicago

36

NC079659

Medicago

37

NC079660

Medicago

38

NC079661

Medicago

39

NC079662

Medicago

40

NC079663

Medicago

41

NC079664

Medicago

42

NC079665

Melilotus

43

NC079666

Medicago