مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

lentil

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

715111

Lens

2

715281

Lens

3

715580

Lens

4

715672

Lens

5

715764

Lens

6

715823

Lens

7

716059

Lens

8

716129

Lens

9

716303

Lens

10

716657

Lens

11

716716

Lens

12

716901

Lens

13

717012

Lens

14

717126

Lens

15

717263

Lens

16

717344

Lens

17

717654

Lens

18

717713

Lens

19

717816

Lens

20

717849

Lens

21

717919

Lens

22

717953

Lens

23

717975

Lens

24

718097

Lens

25

718189

Lens

26

718329

Lens

27

718466

Lens

28

718754

Lens

29

718798

Lens

30

718961

Lens

31

719016

Lens

32

719290

Lens

33

719636

Lens

34

719762

Lens

35

719773

Lens

36

721011

Lens

37

721859

Lens

38

721974

Lens

39

722236

Lens

40

722292

Lens

41

723107

Lens

42

723314

Lens

43

723646

Lens

44

723820

Lens

45

724562

Lens

46

724595

Lens

47

725190

Lens

48

725307

Lens

49

725503

Lens

50

725570

Lens