مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

pearlmillet

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

7722

Cenchrus

2

16209

Cenchrus

3

17457

Cenchrus

4

24170

Cenchrus

5

38881

Cenchrus

6

41805

Cenchrus

7

60615

Cenchrus

8

64897

Cenchrus

9

65089

Cenchrus

10

65322

Cenchrus

11

65333

Cenchrus

12

65388

Cenchrus

13

65517

Cenchrus

14

65528

Cenchrus

15

65539

Cenchrus

16

65540

Cenchrus

17

65919

Cenchrus

18

67382

Cenchrus

19

69124

Cenchrus

20

69146

Cenchrus

21

69157

Cenchrus

22

69168

Cenchrus

23

69179

Cenchrus

24

69180

Cenchrus

25

69191

Cenchrus

26

69205

Cenchrus

27

69216

Cenchrus

28

69227

Cenchrus

29

69238

Cenchrus

30

69249

Cenchrus

31

69250

Cenchrus

32

69261

Cenchrus

33

69272

Cenchrus

34

69283

Cenchrus

35

69294

Cenchrus

36

69308

Cenchrus

37

69319

Cenchrus

38

69320

Cenchrus

39

69331

Cenchrus

40

69342

Cenchrus

41

69353

Cenchrus

42

69364

Cenchrus

43

69375

Cenchrus

44

69386

Cenchrus

45

69397

Cenchrus

46

69401

Cenchrus

47

69412

Cenchrus

48

69423

Cenchrus

49

69434

Cenchrus

50

69445

Cenchrus