مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

wheat

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

5382

Aegilops

2

6068

Aegilops

3

11008

Aegilops

4

17273

Aegilops

5

20161

Aegilops

6

22811

Aegilops

7

23014

Aegilops

8

24767

Aegilops

9

25203

Aegilops

10

25328

Aegilops

11

26495

Aegilops

12

33369

Triticum

13

33691

Triticum

14

35167

Aegilops

15

35444

Triticum

16

35868

Aegilops

17

37507

Aegilops

18

40587

Aegilops

19

41078

Aegilops

20

41089

Aegilops

21

41182

Aegilops

22

41229

Aegilops

23

41344

Aegilops

24

41931

Aegilops

25

42606

Aegilops

26

42639

Aegilops

27

42651

Aegilops

28

44183

Aegilops

29

47634

Aegilops

30

47645

Aegilops

31

47656

Aegilops

32

47667

Aegilops

33

47678

Aegilops

34

47689

Triticum

35

47690

Aegilops

36

47704

Aegilops

37

47715

Aegilops

38

56823

Aegilops

39

75884

Aegilops

40

151902

Aegilops

41

151913

Aegilops

42

151980

Aegilops

43

163365

Aegilops

44

185040

Aegilops

45

185084

Aegilops

46

196266

Triticum

47

196277

Triticum

48

277851

Triticum

49

278191

Aegilops

50

374118

Aegilops