مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

yam

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

39785

Dioscorea

2

70878

Dioscorea

3

78759

Dioscorea

4

88093

Dioscorea

5

134163

Dioscorea

6

152334

Dioscorea

7

171063

Dioscorea

8

174363

Dioscorea

9

177940

Dioscorea

10

180285

Dioscorea

11

204912

Dioscorea

12

225324

Dioscorea

13

226239

Dioscorea

14

235576

Dioscorea

15

235772

Dioscorea

16

236827

Dioscorea

17

251994

Dioscorea

18

252670

Dioscorea

19

253529

Dioscorea

20

268927

Dioscorea

21

278559

Dioscorea

22

328133

Dioscorea

23

336613

Dioscorea

24

339108

Dioscorea

25

339267

Dioscorea

26

350565

Dioscorea

27

365479

Dioscorea

28

372859

Dioscorea

29

373580

Dioscorea

30

391784

Dioscorea

31

393995

Dioscorea

32

394903

Dioscorea

33

402637

Dioscorea

34

406347

Dioscorea

35

422167

Dioscorea

36

433028

Dioscorea

37

435664

Dioscorea

38

436650

Dioscorea

39

441874

Dioscorea

40

454120

Dioscorea

41

456032

Dioscorea

42

459561

Dioscorea

43

459767

Dioscorea

44

465519

Dioscorea

45

465520

Dioscorea

46

465933

Dioscorea

47

470962

Dioscorea

48

475565

Dioscorea

49

475576

Dioscorea

50

480804

Dioscorea