مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

Acacia

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

45010

Acacia

2

48000

Acacia

3

48011

Acacia

4

49111

Acacia

5

55103

Acacia

6

55941

Acacia

7

55952

Acacia

8

55974

Acacia

9

55996

Acacia

10

56030

Acacia

11

56041

Acacia

12

56052

Acacia

13

56063

Acacia

14

56074

Acacia

15

56281

Acacia

16

56292

Acacia

17

56373

Acacia

18

56410

Acacia

19

56443

Acacia

20

57484

Acacia

21

60589

Acacia

22

60682

Acacia

23

60693

Acacia

24

60763

Acacia

25

60899

Acacia

26

60914

Acacia

27

61014

Acacia

28

61025

Acacia

29

61047

Acacia

30

71956

Acacia

31

72001

Acacia

32

72012

Acacia

33

72023

Acacia

34

72115

Acacia

35

72171

Acacia

36

72182

Acacia

37

72333

Acacia

38

72366

Acacia

39

72436

Acacia

40

73400

Acacia

41

73798

Acacia

42

73813

Acacia

43

74382

Acacia

44

75002

Acacia

45

75149

Acacia

46

78003

Acacia

47

78069

Acacia

48

78081

Acacia

49

78922

Acacia

50

78933

Acacia