مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

Carex

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

13666

Carex

2

17206

Carex

3

17217

Carex

4

28835

Carex

5

39464

Carex

6

40255

Carex

7

49661

Carex

8

63247

Carex

9

65159

Carex

10

65207

Carex

11

65218

Carex

12

66422

Carex

13

66628

Carex

14

69629

Carex

15

69847

Carex

16

70971

Carex

17

71004

Carex

18

86435

Carex

19

86468

Carex

20

91800

Carex

21

91844

Carex

22

92966

Carex

23

97156

Carex

24

100818

Carex

25

100841

Carex

26

101251

Carex

27

102225

Carex

28

103288

Carex

29

107046

Carex

30

109589

Carex

31

109604

Carex

32

112042

Carex

33

112053

Carex

34

112064

Carex

35

115663

Carex

36

115674

Carex

37

115722

Carex

38

115733

Carex

39

115744

Carex

40

115917

Carex

41

115951

Carex

42

115973

Carex

43

115984

Carex

44

115995

Carex

45

116213

Carex

46

120223

Carex

47

120245

Carex

48

120256

Carex

49

120441

Carex

50

120452

Carex