مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

Hordeum
murinum

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

20677

Hordeum

2

23553

Hordeum

3

26015

Hordeum

4

35190

Hordeum

5

41300

Hordeum

6

41975

Hordeum

7

42385

Hordeum

8

57794

Hordeum

9

59097

Hordeum

10

81902

Hordeum

11

163893

Hordeum

12

163907

Hordeum

13

560573

Hordeum

14

674449

Hordeum

15

772046

Hordeum

16

772312

Hordeum

17

772356

Hordeum

18

772378

Hordeum

19

772415

Hordeum

20

772471

Hordeum

21

772507

Hordeum

22

772518

Hordeum

23

772529

Hordeum

24

772552

Hordeum

25

772563

Hordeum

26

772644

Hordeum

27

772736

Hordeum

28

772840

Hordeum

29

773102

Hordeum

30

809856

Hordeum

31

838106

Hordeum

32

838128

Hordeum

33

854719

Hordeum

34

854801

Hordeum

35

854867

Hordeum

36

854878

Hordeum

37

854993

Hordeum

38

855026

Hordeum

39

856296

Hordeum

40

857422

Hordeum

41

857684

Hordeum

42

857710

Hordeum

43

857765

Hordeum

44

858038

Hordeum

45

858212

Hordeum

46

858290

Hordeum

47

858474

Hordeum

48

858522

Hordeum

49

858555

Hordeum

50

858625

Hordeum