مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

Lathyrus
aphaca

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

1797

Lathyrus

2

10399

Lathyrus

3

11189

Lathyrus

4

11721

Lathyrus

5

13943

Lathyrus

6

20703

Lathyrus

7

31789

Lathyrus

8

32122

Lathyrus

9

40978

Lathyrus

10

41012

Lathyrus

11

41425

Lathyrus

12

43706

Lathyrus

13

43739

Lathyrus

14

50212

Lathyrus

15

51138

Lathyrus

16

58986

Lathyrus

17

112237

Lathyrus

18

112248

Lathyrus

19

116419

Lathyrus

20

229045

Lathyrus

21

419305

Lathyrus

22

712110

Lathyrus

23

713209

Lathyrus

24

713586

Lathyrus

25

713748

Lathyrus

26

714000

Lathyrus

27

715063

Lathyrus

28

715085

Lathyrus

29

715155

Lathyrus

30

715258

Lathyrus

31

715384

Lathyrus

32

715546

Lathyrus

33

715616

Lathyrus

34

715650

Lathyrus

35

715731

Lathyrus

36

715812

Lathyrus

37

715904

Lathyrus

38

715982

Lathyrus

39

716196

Lathyrus

40

716347

Lathyrus

41

716370

Lathyrus

42

716484

Lathyrus

43

716691

Lathyrus

44

716727

Lathyrus

45

716923

Lathyrus

46

716989

Lathyrus

47

717229

Lathyrus

48

717540

Lathyrus

49

718008

Lathyrus

50

718064

Lathyrus