مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

Lathyrus

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

1797

Lathyrus

2

1867

Lathyrus

3

1890

Lathyrus

4

6747

Lathyrus

5

9298

Lathyrus

6

10274

Lathyrus

7

10285

Lathyrus

8

10344

Lathyrus

9

10399

Lathyrus

10

10403

Lathyrus

11

10425

Lathyrus

12

10931

Lathyrus

13

10964

Lathyrus

14

10975

Lathyrus

15

10986

Lathyrus

16

11112

Lathyrus

17

11145

Lathyrus

18

11156

Lathyrus

19

11167

Lathyrus

20

11178

Lathyrus

21

11189

Lathyrus

22

11190

Lathyrus

23

11204

Lathyrus

24

11721

Lathyrus

25

13943

Lathyrus

26

15486

Lathyrus

27

20703

Lathyrus

28

26093

Lathyrus

29

27643

Lathyrus

30

31789

Lathyrus

31

32122

Lathyrus

32

36360

Lathyrus

33

36854

Lathyrus

34

38087

Lathyrus

35

38490

Lathyrus

36

39224

Lathyrus

37

40093

Lathyrus

38

40473

Lathyrus

39

40978

Lathyrus

40

41012

Lathyrus

41

41425

Lathyrus

42

41584

Lathyrus

43

42352

Lathyrus

44

42798

Lathyrus

45

43706

Lathyrus

46

43728

Lathyrus

47

43739

Lathyrus

48

47380

Lathyrus

49

49672

Lathyrus

50

50212

Lathyrus