مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

Silene

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

77

Silene

2

99

Silene

3

103

Silene

4

114

Silene

5

125

Silene

6

136

Silene

7

147

Silene

8

1111

Silene

9

1133

Silene

10

1144

Silene

11

1166

Silene

12

1188

Silene

13

1199

Silene

14

1236

Silene

15

1247

Silene

16

1258

Silene

17

1270

Silene

18

1281

Silene

19

1292

Silene

20

1306

Silene

21

1317

Silene

22

1328

Silene

23

1339

Silene

24

1340

Silene

25

1351

Silene

26

1362

Silene

27

1384

Silene

28

1395

Silene

29

1409

Silene

30

1498

Silene

31

1502

Silene

32

1513

Silene

33

1524

Silene

34

1535

Silene

35

1546

Silene

36

1557

Silene

37

1568

Silene

38

1579

Silene

39

1580

Silene

40

1591

Silene

41

1605

Silene

42

1616

Silene

43

1627

Silene

44

1638

Silene

45

1649

Silene

46

1650

Silene

47

1661

Silene

48

1672

Silene

49

1683

Silene

50

1694

Silene