مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

Vicia
hybrida

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

11488

Vicia

2

11536

Vicia

3

75828

Vicia

4

715100

Vicia

5

715188

Vicia

6

715247

Vicia

7

715395

Vicia

8

715476

Vicia

9

715568

Vicia

10

715742

Vicia

11

715801

Vicia

12

715926

Vicia

13

716015

Vicia

14

716107

Vicia

15

716233

Vicia

16

716406

Vicia

17

716510

Vicia

18

716613

Vicia

19

716738

Vicia

20

717388

Vicia

21

718341

Vicia

22

718684

Vicia

23

719061

Vicia

24

719429

Vicia

25

719544

Vicia

26

719577

Vicia

27

719647

Vicia

28

720254

Vicia

29

720405

Vicia

30

720519

Vicia

31

720623

Vicia

32

720874

Vicia

33

720944

Vicia

34

721136

Vicia

35

721169

Vicia

36

721321

Vicia

37

721538

Vicia

38

721664

Vicia

39

721930

Vicia

40

722029

Vicia

41

722111

Vicia

42

723255

Vicia

43

723842

Vicia

44

723934

Vicia

45

724001

Vicia

46

724160

Vicia

47

724252

Vicia

48

724403

Vicia

49

724470

Vicia

50

724609

Vicia