مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

Vicia
sativa

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

6954

Vicia

2

6965

Vicia

3

6976

Vicia

4

10908

Vicia

5

10942

Vicia

6

11215

Vicia

7

11226

Vicia

8

11237

Vicia

9

11248

Vicia

10

11477

Vicia

11

11558

Vicia

12

11569

Vicia

13

11617

Vicia

14

11628

Vicia

15

11673

Vicia

16

11684

Vicia

17

11695

Vicia

18

11857

Vicia

19

11879

Vicia

20

32801

Vicia

21

35824

Vicia

22

36658

Vicia

23

36681

Vicia

24

36865

Vicia

25

41126

Vicia

26

41540

Vicia

27

41791

Vicia

28

42802

Vicia

29

42879

Vicia

30

43072

Vicia

31

43544

Vicia

32

43887

Vicia

33

53213

Vicia

34

170240

Vicia

35

229218

Vicia

36

267012

Vicia

37

374037

Vicia

38

503453

Vicia

39

648488

Vicia

40

702913

Vicia

41

711847

Vicia

42

711906

Vicia

43

711940

Vicia

44

711984

Vicia

45

712084

Vicia

46

712202

Vicia

47

712420

Vicia

48

712442

Vicia

49

712453

Vicia

50

712501

Vicia