مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

Vicia

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

2923

Vicia

2

4547

Vicia

3

6585

Vicia

4

6921

Vicia

5

6932

Vicia

6

6943

Vicia

7

6954

Vicia

8

6965

Vicia

9

6976

Vicia

10

10654

Vicia

11

10908

Vicia

12

10919

Vicia

13

10942

Vicia

14

10953

Vicia

15

11123

Vicia

16

11215

Vicia

17

11226

Vicia

18

11237

Vicia

19

11248

Vicia

20

11259

Vicia

21

11260

Vicia

22

11271

Vicia

23

11282

Vicia

24

11477

Vicia

25

11488

Vicia

26

11499

Vicia

27

11536

Vicia

28

11547

Vicia

29

11558

Vicia

30

11569

Vicia

31

11606

Vicia

32

11617

Vicia

33

11628

Vicia

34

11639

Vicia

35

11640

Vicia

36

11673

Vicia

37

11684

Vicia

38

11695

Vicia

39

11709

Vicia

40

11846

Vicia

41

11857

Vicia

42

11879

Vicia

43

13954

Vicia

44

13976

Vicia

45

15475

Vicia

46

18410

Vicia

47

22394

Vicia

48

22578

Vicia

49

27964

Vicia

50

29614

Vicia