مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

radish

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

HRIGRU 768

Raphanus

2

HRIGRU 769

Raphanus

3

HRIGRU 770

Raphanus

4

HRIGRU 771

Raphanus

5

HRIGRU 772

Raphanus

6

HRIGRU 773

Raphanus

7

HRIGRU 774

Raphanus

8

HRIGRU 775

Raphanus

9

HRIGRU 776

Raphanus

10

HRIGRU 777

Raphanus

11

HRIGRU 778

Raphanus

12

HRIGRU 779

Raphanus

13

HRIGRU 780

Raphanus

14

HRIGRU 781

Raphanus

15

HRIGRU 782

Raphanus

16

HRIGRU 783

Raphanus

17

HRIGRU 784

Raphanus

18

HRIGRU 785

Raphanus

19

HRIGRU 786

Raphanus

20

HRIGRU 787

Raphanus

21

HRIGRU 788

Raphanus

22

HRIGRU 789

Raphanus

23

HRIGRU 790

Raphanus

24

HRIGRU 791

Raphanus

25

HRIGRU 792

Raphanus

26

HRIGRU 793

Raphanus

27

HRIGRU 794

Raphanus

28

HRIGRU 796

Raphanus

29

HRIGRU 798

Raphanus

30

HRIGRU 799

Raphanus

31

HRIGRU 801

Raphanus

32

HRIGRU 805

Raphanus

33

HRIGRU 806

Raphanus

34

HRIGRU 807

Raphanus

35

HRIGRU 808

Raphanus

36

HRIGRU 809

Raphanus

37

HRIGRU 810

Raphanus

38

HRIGRU 811

Raphanus

39

HRIGRU 812

Raphanus

40

HRIGRU 813

Raphanus

41

HRIGRU 814

Raphanus

42

HRIGRU 815

Raphanus

43

HRIGRU 816

Raphanus

44

HRIGRU 821

Raphanus

45

HRIGRU 822

Raphanus

46

HRIGRU 823

Raphanus

47

HRIGRU 824

Raphanus

48

HRIGRU 825

Raphanus

49

HRIGRU 826

Raphanus

50

HRIGRU 827

Raphanus