مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

Daucus
carota

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

HRIGRU 3828

Daucus

2

HRIGRU 3829

Daucus

3

HRIGRU 3830

Daucus

4

HRIGRU 3831

Daucus

5

HRIGRU 3832

Daucus

6

HRIGRU 3833

Daucus

7

HRIGRU 3834

Daucus

8

HRIGRU 3835

Daucus

9

HRIGRU 3836

Daucus

10

HRIGRU 3837

Daucus

11

HRIGRU 3838

Daucus

12

HRIGRU 3839

Daucus

13

HRIGRU 3840

Daucus

14

HRIGRU 3841

Daucus

15

HRIGRU 3842

Daucus

16

HRIGRU 3843

Daucus

17

HRIGRU 3844

Daucus

18

HRIGRU 3845

Daucus

19

HRIGRU 3846

Daucus

20

HRIGRU 3847

Daucus

21

HRIGRU 3848

Daucus

22

HRIGRU 3849

Daucus

23

HRIGRU 3850

Daucus

24

HRIGRU 3851

Daucus

25

HRIGRU 3852

Daucus

26

HRIGRU 3853

Daucus

27

HRIGRU 3854

Daucus

28

HRIGRU 3855

Daucus

29

HRIGRU 3856

Daucus

30

HRIGRU 3857

Daucus

31

HRIGRU 3858

Daucus

32

HRIGRU 3859

Daucus

33

HRIGRU 3860

Daucus

34

HRIGRU 3861

Daucus

35

HRIGRU 3862

Daucus

36

HRIGRU 3863

Daucus

37

HRIGRU 3864

Daucus

38

HRIGRU 3865

Daucus

39

HRIGRU 3866

Daucus

40

HRIGRU 3867

Daucus

41

HRIGRU 3868

Daucus

42

HRIGRU 3869

Daucus

43

HRIGRU 3870

Daucus

44

HRIGRU 3871

Daucus

45

HRIGRU 3872

Daucus

46

HRIGRU 3873

Daucus

47

HRIGRU 3874

Daucus

48

HRIGRU 3875

Daucus

49

HRIGRU 3876

Daucus

50

HRIGRU 3877

Daucus