مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

Avena

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

ABY-S245

Avena

2

ABY-SM2011-01-02-Dec-01

Avena

3

ABY-SM2011-Pol-01

Avena

4

ABY-SM2011-01-01-Jun-02

Avena

5

ABY-SM2011-CDC Dancer-01

Avena

6

ABY-SM2011-Ac Assiniboia-01

Avena

7

ABY-SM2011-Ogle-01

Avena

8

ABY-SM2011-Hifi-01

Avena

9

ABY-SM2011-01-01-Jun-01

Avena

10

ABY-SM2011-Solfi-01

Avena

11

ABY-SM2011-01-05-Jun-02

Avena

12

ABY-SM2011-01-02-Jun-01

Avena

13

ABY-SM2011-01-08-Jun-01

Avena

14

ABY-SM2011-01-08-Dec-02

Avena

15

ABY-SM2011-01-08-Jun-02

Avena

16

ABY-SM2011-01-02-Dec-02

Avena

17

ABY-SM2011-01-04-Jun-02

Avena

18

ABY-SM2011-01-07-Jun-02

Avena

19

ABY-SM2011-01-07-Dec-02

Avena

20

ABY-SM2011-01-03-Dec-02

Avena

21

ABY-SM2011-01-07-Dec-01

Avena

22

ABY-SM2011-01-04-Dec-01

Avena

23

ABY-SM2011-01-03-Dec-01

Avena

24

ABY-SM2011-01-04-Jun-01

Avena

25

ABY-SM2011-01-06-Jun-02

Avena

26

ABY-SM2011-01-07-Jun-01

Avena

27

ABY-SM2011-01-05-Jun-01

Avena

28

ABY-SM2011-01-03-Jun-01

Avena

29

ABY-SM2011-01-05-Dec-01

Avena

30

ABY-SM2011-01-05-Dec-02

Avena

31

ABY-SM2011-01-08-Dec-01

Avena

32

ABY-SM2011-01-06-Jun-01

Avena

33

ABY-SM2011-01-02-Jun-02

Avena

34

ABY-SM2011-Ogle-02

Avena

35

ABY-SM2011-Hifi-02

Avena

36

ABY-SM2011-Pol-02

Avena

37

ABY-SM2011-Ac Assiniboia-02

Avena

38

ABY-SM2011-CDC Dancer-02

Avena

39

ABY-SM2011-Solfi-02

Avena

40

ABY-SM2011-Hifi-03

Avena

41

ABY-SM2011-Pol-03

Avena

42

ABY-SM2011-Ac Assiniboia-03

Avena

43

ABY-SM2011-Ogle-03

Avena

44

ABY-SM2011-CDC Dancer-03

Avena

45

ABY-SM2011-Solfi-03

Avena

46

ABY-SM2011-03-08b-Jun-02

Avena

47

ABY-SM2011-03-08b-Jun-01

Avena

48

ABY-SM2011-03-06a-Dec-01

Avena

49

ABY-SM2011-03-05b-Jun-01

Avena

50

ABY-SM2011-03-05b-Dec-01

Avena