مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

Trifolium
pratense

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

ABY-Aa ECC

Trifolium

2

ABY-S1

Trifolium

3

ABY-EUC_TP_001

Trifolium

4

ABY-AA 2

Trifolium

5

ABY-S2

Trifolium

6

ABY-EUC_TP_002

Trifolium

7

ABY-S3

Trifolium

8

ABY-EUC_TP_003

Trifolium

9

ABY-AA 4

Trifolium

10

ABY-S4

Trifolium

11

ABY-EUC_TP_004

Trifolium

12

ABY-S5

Trifolium

13

ABY-EUC_TP_005

Trifolium

14

ABY-AA 6

Trifolium

15

ABY-S6

Trifolium

16

ABY-EUC_TP_006

Trifolium

17

ABY-AA 7

Trifolium

18

ABY-S7

Trifolium

19

ABY-EUC_TP_007

Trifolium

20

ABY-AA 8

Trifolium

21

ABY-S8

Trifolium

22

ABY-EUC_TP_008

Trifolium

23

ABY-EUC_TP_009

Trifolium

24

ABY-AA 9

Trifolium

25

ABY-S9

Trifolium

26

ABY-AA 10

Trifolium

27

ABY-S10

Trifolium

28

ABY-EUC_TP_010

Trifolium

29

ABY-AA 11

Trifolium

30

ABY-S11

Trifolium

31

ABY-EUC_TP_011

Trifolium

32

ABY-S12

Trifolium

33

ABY-EUC_TP_012

Trifolium

34

ABY-EUC_TP_013

Trifolium

35

ABY-AA 13

Trifolium

36

ABY-S13

Trifolium

37

ABY-AA 14

Trifolium

38

ABY-S14

Trifolium

39

ABY-EUC_TP_014

Trifolium

40

ABY-AA 15

Trifolium

41

ABY-S15

Trifolium

42

ABY-EUC_TP_015

Trifolium

43

ABY-AA 16

Trifolium

44

ABY-S16

Trifolium

45

ABY-EUC_TP_016

Trifolium

46

ABY-S17

Trifolium

47

ABY-EUC_TP_017

Trifolium

48

ABY-AA 18

Trifolium

49

ABY-S18

Trifolium

50

ABY-EUC_TP_018

Trifolium