مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

Malus

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

1905004

Malus

2

1905005

Malus

3

1906033

Malus

4

1907001

Malus

5

1907002

Malus

6

1907004

Malus

7

1907006

Malus

8

1911006

Malus

9

1913006

Malus

10

1913009

Malus

11

1913023

Malus

12

1914021

Malus

13

1915102

Malus

14

1916006

Malus

15

1916009

Malus

16

1919004

Malus

17

1919005

Malus

18

1919007

Malus

19

1920009

Malus

20

1920012

Malus

21

1920016

Malus

22

1920017

Malus

23

1920019

Malus

24

1920020

Malus

25

1920027

Malus

26

1921002

Malus

27

1921004

Malus

28

1921008

Malus

29

1921009

Malus

30

1921010

Malus

31

1921011

Malus

32

1921013

Malus

33

1921014

Malus

34

1921015

Malus

35

1921018

Malus

36

1921019

Malus

37

1921020

Malus

38

1921024

Malus

39

1921026

Malus

40

1921050

Malus

41

1921083

Malus

42

1921084

Malus

43

1921086

Malus

44

1921087

Malus

45

1921088

Malus

46

1921089

Malus

47

1921094

Malus

48

1922013

Malus

49

1922014

Malus

50

1922015

Malus