مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

Arabidopsis
thaliana

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

1

Arabidopsis

2

2

Arabidopsis

3

3

Arabidopsis

4

4

Arabidopsis

5

5

Arabidopsis

6

6

Arabidopsis

7

7

Arabidopsis

8

8

Arabidopsis

9

9

Arabidopsis

10

10

Arabidopsis

11

11

Arabidopsis

12

12

Arabidopsis

13

13

Arabidopsis

14

14

Arabidopsis

15

15

Arabidopsis

16

16

Arabidopsis

17

17

Arabidopsis

18

18

Arabidopsis

19

19

Arabidopsis

20

N20

Arabidopsis

21

20

Arabidopsis

22

21

Arabidopsis

23

22

Arabidopsis

24

23

Arabidopsis

25

24

Arabidopsis

26

25

Arabidopsis

27

26

Arabidopsis

28

27

Arabidopsis

29

28

Arabidopsis

30

29

Arabidopsis

31

30

Arabidopsis

32

31

Arabidopsis

33

32

Arabidopsis

34

33

Arabidopsis

35

34

Arabidopsis

36

35

Arabidopsis

37

37

Arabidopsis

38

38

Arabidopsis

39

39

Arabidopsis

40

40

Arabidopsis

41

41

Arabidopsis

42

42

Arabidopsis

43

43

Arabidopsis

44

44

Arabidopsis

45

45

Arabidopsis

46

46

Arabidopsis

47

47

Arabidopsis

48

48

Arabidopsis

49

49

Arabidopsis

50

50

Arabidopsis