مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

Brassica

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

N29001

Brassica

2

N29002

Brassica

3

N29003

Brassica

4

N29004

Brassica

5

N29005

Brassica

6

N29006

Brassica

7

N29007

Brassica

8

N29008

Brassica

9

N29009

Brassica

10

N29010

Brassica

11

N29011

Brassica

12

N29012

Brassica

13

N29013

Brassica

14

N29014

Brassica

15

N29015

Brassica

16

N29016

Brassica

17

N29017

Brassica

18

N29018

Brassica

19

N29019

Brassica

20

N29020

Brassica

21

N29021

Brassica

22

N29022

Brassica

23

N29023

Brassica

24

N29024

Brassica

25

N29025

Brassica

26

N29026

Brassica

27

N29027

Brassica

28

N29028

Brassica

29

N29029

Brassica

30

N29030

Brassica

31

N29031

Brassica

32

N29032

Brassica

33

N29033

Brassica

34

N29034

Brassica

35

N29035

Brassica

36

N29036

Brassica

37

N29037

Brassica

38

N29038

Brassica

39

N29039

Brassica

40

N29040

Brassica

41

N29041

Brassica

42

N29042

Brassica

43

N29043

Brassica

44

N29044

Brassica

45

N29045

Brassica

46

N29046

Brassica

47

N29047

Brassica

48

N29048

Brassica

49

N29049

Brassica

50

N29050

Brassica