مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

pea

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

110001

Pisum

2

110003

Pisum

3

110004

Pisum

4

110005

Pisum

5

110006

Pisum

6

110007

Pisum

7

110008

Pisum

8

110009

Pisum

9

110010

Pisum

10

110011

Pisum

11

110012

Pisum

12

110013

Pisum

13

110014

Pisum

14

110015

Pisum

15

110016

Pisum

16

110017

Pisum

17

110018

Pisum

18

110019

Pisum

19

110020

Pisum

20

110021

Pisum

21

110022

Pisum

22

110023

Pisum

23

110024

Pisum

24

110025

Pisum

25

110026

Pisum

26

110027

Pisum

27

110028

Pisum

28

110029

Pisum

29

110030

Pisum

30

110031

Pisum

31

110032

Pisum

32

110033

Pisum

33

110034

Pisum

34

110035

Pisum

35

110036

Pisum

36

110037

Pisum

37

110038

Pisum

38

110039

Pisum

39

110040

Pisum

40

110041

Pisum

41

110042

Pisum

42

110043

Pisum

43

110044

Pisum

44

110045

Pisum

45

110046

Pisum

46

110047

Pisum

47

110048

Pisum

48

110049

Pisum

49

110050

Pisum

50

110051

Pisum