مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

Brassica
oleracea

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

SASASC1348

Brassica

2

SASASC1349

Brassica

3

SASASC1350

Brassica

4

SASASC1351

Brassica

5

SASASC1352

Brassica

6

SASASC1353

Brassica

7

SASASC1354

Brassica

8

SASASC1355

Brassica

9

SASASC1356

Brassica

10

SASASC1357

Brassica

11

SASASC1358

Brassica

12

SASASC1359

Brassica

13

SASASC1360

Brassica

14

SASASC1361

Brassica

15

SASASC1362

Brassica

16

SASASC1363

Brassica

17

SASASC1364

Brassica

18

SASASC1365

Brassica

19

SASASC1366

Brassica

20

SASASC1718

Brassica

21

SASASC1719

Brassica

22

SASASC1720

Brassica

23

SASASC1721

Brassica

24

SASASC1722

Brassica

25

SASASC1723

Brassica

26

SASASC1724

Brassica

27

SASASC1725

Brassica

28

SASASC1726

Brassica

29

SASASC1727

Brassica

30

SASASC1728

Brassica

31

SASASC1729

Brassica

32

SASASC1730

Brassica

33

SASASC1731

Brassica

34

SASASC1732

Brassica

35

SASASC1733

Brassica

36

SASASC1734

Brassica

37

SASASC1735

Brassica

38

SASASC1736

Brassica

39

SASASC1737

Brassica

40

SASASC1738

Brassica

41

SASASC1740

Brassica

42

SASASC1741

Brassica

43

SASASC1742

Brassica

44

SASASC1743

Brassica

45

SASASC1744

Brassica

46

SASASC1745

Brassica

47

SASASC1746

Brassica

48

SASASC1747

Brassica

49

SASASC1749

Brassica

50

SASASC1750

Brassica