مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

Hordeum

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

SASABB001

Hordeum

2

SASABB002

Hordeum

3

SASABB003

Hordeum

4

SASABB004

Hordeum

5

SASABB005

Hordeum

6

SASABB006

Hordeum

7

SASABB007

Hordeum

8

SASABB008

Hordeum

9

SASABB009

Hordeum

10

SASABB010

Hordeum

11

SASABB011

Hordeum

12

SASABB012

Hordeum

13

SASABB013

Hordeum

14

SASABB014

Hordeum

15

SASABB015

Hordeum

16

SASABB016

Hordeum

17

SASABB017

Hordeum

18

SASABB018

Hordeum

19

SASABB019

Hordeum

20

SASABB020

Hordeum

21

SASABB021

Hordeum

22

SASABB022

Hordeum

23

SASABB023

Hordeum

24

SASABB024

Hordeum

25

SASABB025

Hordeum

26

SASABB026

Hordeum

27

SASABB027

Hordeum

28

SASABB028

Hordeum

29

SASABB029

Hordeum

30

SASABB030

Hordeum

31

SASABB031

Hordeum

32

SASABB032

Hordeum

33

SASABB033

Hordeum

34

SASABB034

Hordeum

35

SASABB035

Hordeum

36

SASABB036

Hordeum

37

SASABB037

Hordeum

38

SASABB038

Hordeum

39

SASABB039

Hordeum

40

SASABB040

Hordeum

41

SASABB041

Hordeum

42

SASABB042

Hordeum

43

SASABB043

Hordeum

44

SASABB044

Hordeum

45

SASABB045

Hordeum

46

SASABB046

Hordeum

47

SASABB047

Hordeum

48

SASABB048

Hordeum

49

SASABB049

Hordeum

50

SASABB050

Hordeum