مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

SASAWH001

Triticum

2

SASASO001

Avena

3

SASAHR001

Secale

4

SASACO001

Avena

5

SASABB001

Hordeum

6

SASASO002

Avena

7

SASAHR002

Secale

8

SASACO002

Avena

9

SASABB002

Hordeum

10

SASASO003

Avena

11

SASAHR003

Secale

12

SASACO003

Avena

13

SASABB003

Hordeum

14

SASASO004

Avena

15

SASAHR004

Secale

16

SASACO004

Avena

17

SASABB004

Hordeum

18

SASASO005

Avena

19

SASACO005

Avena

20

SASABB005

Hordeum

21

SASASO006

Avena

22

SASACO006

Avena

23

SASABB006

Hordeum

24

SASASO007

Avena

25

SASACO007

Avena

26

SASABB007

Hordeum

27

SASASO008

Avena

28

SASACO008

Avena

29

SASABB008

Hordeum

30

SASASO009

Avena

31

SASABB009

Hordeum

32

SASACO009

Avena

33

SASASO010

Avena

34

SASABB010

Hordeum

35

SASACO010

Avena

36

SASASO011

Avena

37

SASABB011

Hordeum

38

SASACO011

Avena

39

SASASO012

Avena

40

SASABB012

Hordeum

41

SASASO013

Avena

42

SASABB013

Hordeum

43

SASASO014

Avena

44

SASABB014

Hordeum

45

SASASO015

Avena

46

SASABB015

Hordeum

47

SASASO016

Avena

48

SASABB016

Hordeum

49

SASASO017

Avena

50

SASABB017

Hordeum