مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

Hordeum

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

3334

Hordeum

2

3335

Hordeum

3

3336

Hordeum

4

3337

Hordeum

5

3338

Hordeum

6

3339

Hordeum

7

3340

Hordeum

8

3341

Hordeum

9

3342

Hordeum

10

3343

Hordeum

11

3344

Hordeum

12

3345

Hordeum

13

3346

Hordeum

14

3347

Hordeum

15

3348

Hordeum

16

3349

Hordeum

17

3350

Hordeum

18

3351

Hordeum

19

3352

Hordeum

20

3353

Hordeum

21

3354

Hordeum

22

3355

Hordeum

23

3356

Hordeum

24

3357

Hordeum

25

3358

Hordeum

26

3359

Hordeum

27

3360

Hordeum

28

3361

Hordeum

29

3362

Hordeum

30

3363

Hordeum

31

3364

Hordeum

32

3365

Hordeum

33

3366

Hordeum

34

3367

Hordeum

35

3368

Hordeum

36

3369

Hordeum

37

3370

Hordeum

38

3371

Hordeum

39

3372

Hordeum

40

3373

Hordeum

41

3374

Hordeum

42

3375

Hordeum

43

3376

Hordeum

44

3377

Hordeum

45

3378

Hordeum

46

3379

Hordeum

47

3380

Hordeum

48

3381

Hordeum

49

3382

Hordeum

50

3383

Hordeum