مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

Pisum
sativum

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

1

Pisum

2

2

Pisum

3

4

Pisum

4

5

Pisum

5

6

Pisum

6

7

Pisum

7

8

Pisum

8

9

Pisum

9

10

Pisum

10

11

Pisum

11

12

Pisum

12

13

Pisum

13

14

Pisum

14

15

Pisum

15

16

Pisum

16

17

Pisum

17

18

Pisum

18

19

Pisum

19

20

Pisum

20

21

Pisum

21

22

Pisum

22

23

Pisum

23

24

Pisum

24

25

Pisum

25

26

Pisum

26

27

Pisum

27

28

Pisum

28

29

Pisum

29

30

Pisum

30

31

Pisum

31

32

Pisum

32

33

Pisum

33

34

Pisum

34

35

Pisum

35

36

Pisum

36

37

Pisum

37

38

Pisum

38

39

Pisum

39

40

Pisum

40

41

Pisum

41

42

Pisum

42

43

Pisum

43

44

Pisum

44

45

Pisum

45

46

Pisum

46

47

Pisum

47

48

Pisum

48

49

Pisum

49

50

Pisum

50

51

Pisum