مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

Vitis

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

3079

Vitis

2

3080

Vitis

3

3081

Vitis

4

3082

Vitis

5

3083

Vitis

6

3084

Vitis

7

3085

Vitis

8

3086

Vitis

9

3087

Vitis

10

3088

Vitis

11

3089

Vitis

12

3090

Vitis

13

3091

Vitis

14

3092

Vitis

15

3093

Vitis

16

3094

Vitis

17

3095

Vitis

18

3096

Vitis

19

3097

Vitis

20

3098

Vitis

21

3099

Vitis

22

3100

Vitis

23

3101

Vitis

24

3102

Vitis

25

3103

Vitis

26

3104

Vitis

27

3105

Vitis

28

3106

Vitis

29

3107

Vitis

30

3108

Vitis

31

3109

Vitis

32

3110

Vitis

33

3111

Vitis

34

3112

Vitis

35

3113

Vitis

36

3114

Vitis

37

3115

Vitis

38

3116

Vitis

39

3117

Vitis

40

3118

Vitis

41

3119

Vitis

42

3120

Vitis

43

3121

Vitis

44

3122

Vitis

45

3123

Vitis

46

3124

Vitis

47

3125

Vitis

48

3126

Vitis

49

3127

Vitis

50

3128

Vitis