مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

Hordeum
vulgare

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

RCAT006800

Hordeum

2

RCAT006802

Hordeum

3

RCAT006803

Hordeum

4

RCAT006804

Hordeum

5

RCAT006805

Hordeum

6

RCAT006807

Hordeum

7

RCAT006809

Hordeum

8

RCAT006812

Hordeum

9

RCAT006814

Hordeum

10

RCAT006815

Hordeum

11

RCAT006816

Hordeum

12

RCAT006817

Hordeum

13

RCAT006818

Hordeum

14

RCAT006819

Hordeum

15

RCAT006820

Hordeum

16

RCAT006822

Hordeum

17

RCAT006824

Hordeum

18

RCAT006825

Hordeum

19

RCAT006826

Hordeum

20

RCAT006827

Hordeum

21

RCAT006829

Hordeum

22

RCAT006830

Hordeum

23

RCAT006831

Hordeum

24

RCAT006832

Hordeum

25

RCAT006833

Hordeum

26

RCAT006834

Hordeum

27

RCAT006836

Hordeum

28

RCAT006837

Hordeum

29

RCAT006838

Hordeum

30

RCAT006839

Hordeum

31

RCAT006842

Hordeum

32

RCAT006843

Hordeum

33

RCAT006844

Hordeum

34

RCAT006845

Hordeum

35

RCAT006846

Hordeum

36

RCAT006847

Hordeum

37

RCAT006850

Hordeum

38

RCAT006851

Hordeum

39

RCAT006852

Hordeum

40

RCAT006853

Hordeum

41

RCAT006854

Hordeum

42

RCAT006855

Hordeum

43

RCAT006857

Hordeum

44

RCAT006858

Hordeum

45

RCAT006860

Hordeum

46

RCAT006862

Hordeum

47

RCAT006863

Hordeum

48

RCAT006864

Hordeum

49

RCAT006865

Hordeum

50

RCAT006869

Hordeum