مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

Lycopersicon

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

RCAT029722

Lycopersicon

2

RCAT029723

Lycopersicon

3

RCAT029724

Lycopersicon

4

RCAT029725

Lycopersicon

5

RCAT029726

Lycopersicon

6

RCAT029727

Lycopersicon

7

RCAT029728

Lycopersicon

8

RCAT029729

Lycopersicon

9

RCAT029730

Lycopersicon

10

RCAT029731

Lycopersicon

11

RCAT029732

Lycopersicon

12

RCAT029733

Lycopersicon

13

RCAT029734

Lycopersicon

14

RCAT029735

Lycopersicon

15

RCAT029736

Lycopersicon

16

RCAT029737

Lycopersicon

17

RCAT029738

Lycopersicon

18

RCAT029739

Lycopersicon

19

RCAT029740

Lycopersicon

20

RCAT029741

Lycopersicon

21

RCAT029742

Lycopersicon

22

RCAT029743

Lycopersicon

23

RCAT029744

Lycopersicon

24

RCAT029745

Lycopersicon

25

RCAT029746

Lycopersicon

26

RCAT029747

Lycopersicon

27

RCAT029748

Lycopersicon

28

RCAT029749

Lycopersicon

29

RCAT029750

Lycopersicon

30

RCAT029751

Lycopersicon

31

RCAT029752

Lycopersicon

32

RCAT029753

Lycopersicon

33

RCAT029754

Lycopersicon

34

RCAT029755

Lycopersicon

35

RCAT029756

Lycopersicon

36

RCAT029757

Lycopersicon

37

RCAT029758

Lycopersicon

38

RCAT029759

Lycopersicon

39

RCAT029760

Lycopersicon

40

RCAT029761

Lycopersicon

41

RCAT029762

Lycopersicon

42

RCAT029763

Lycopersicon

43

RCAT029764

Lycopersicon

44

RCAT029765

Lycopersicon

45

RCAT029766

Lycopersicon

46

RCAT029767

Lycopersicon

47

RCAT029768

Lycopersicon

48

RCAT029769

Lycopersicon

49

RCAT029770

Lycopersicon

50

RCAT029771

Lycopersicon