مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

Zea
mays

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

RCAT014039

Zea

2

RCAT014040

Zea

3

RCAT014041

Zea

4

RCAT014042

Zea

5

RCAT014043

Zea

6

RCAT014044

Zea

7

RCAT014045

Zea

8

RCAT014046

Zea

9

RCAT014047

Zea

10

RCAT014048

Zea

11

RCAT014049

Zea

12

RCAT014050

Zea

13

RCAT014051

Zea

14

RCAT014052

Zea

15

RCAT014053

Zea

16

RCAT014054

Zea

17

RCAT014055

Zea

18

RCAT014056

Zea

19

RCAT014057

Zea

20

RCAT014058

Zea

21

RCAT014059

Zea

22

RCAT014060

Zea

23

RCAT014061

Zea

24

RCAT014062

Zea

25

RCAT014063

Zea

26

RCAT014064

Zea

27

RCAT014066

Zea

28

RCAT014067

Zea

29

RCAT014068

Zea

30

RCAT014069

Zea

31

RCAT014070

Zea

32

RCAT014071

Zea

33

RCAT014072

Zea

34

RCAT014073

Zea

35

RCAT014074

Zea

36

RCAT014075

Zea

37

RCAT014076

Zea

38

RCAT014077

Zea

39

RCAT014078

Zea

40

RCAT014079

Zea

41

RCAT014080

Zea

42

RCAT014081

Zea

43

RCAT014082

Zea

44

RCAT014083

Zea

45

RCAT014084

Zea

46

RCAT014085

Zea

47

RCAT014086

Zea

48

RCAT014087

Zea

49

RCAT014088

Zea

50

RCAT014089

Zea