مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

RCAT000001

Triticum

2

RCAT000002

Triticum

3

RCAT000003

Triticum

4

RCAT000004

Triticum

5

RCAT000005

Triticum

6

RCAT000006

Triticum

7

RCAT000007

Triticum

8

RCAT000008

Triticum

9

RCAT000009

Triticum

10

RCAT000010

Triticum

11

RCAT000011

Triticum

12

RCAT000013

Triticum

13

RCAT000014

Triticum

14

RCAT000015

Triticum

15

RCAT000016

Triticum

16

RCAT000018

Triticum

17

RCAT000019

Triticum

18

RCAT000020

Triticum

19

RCAT000021

Triticum

20

RCAT000022

Triticum

21

RCAT000023

Triticum

22

RCAT000024

Triticum

23

RCAT000025

Triticum

24

RCAT000026

Triticum

25

RCAT000027

Triticum

26

RCAT000028

Triticum

27

RCAT000029

Triticum

28

RCAT000030

Triticum

29

RCAT000031

Triticum

30

RCAT000032

Triticum

31

RCAT000033

Triticum

32

RCAT000034

Triticum

33

RCAT000035

Triticum

34

RCAT000036

Triticum

35

RCAT000037

Triticum

36

RCAT000038

Triticum

37

RCAT000039

Triticum

38

RCAT000040

Triticum

39

RCAT000041

Triticum

40

RCAT000042

Triticum

41

RCAT000043

Triticum

42

RCAT000044

Triticum

43

RCAT000045

Triticum

44

RCAT000046

Triticum

45

RCAT000047

Triticum

46

RCAT000048

Triticum

47

RCAT000049

Triticum

48

RCAT000050

Triticum

49

RCAT000051

Triticum

50

RCAT000052

Triticum