مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

Arachis
hypogaea

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

ICG 1

Arachis

2

ICG 2

Arachis

3

ICG 3

Arachis

4

ICG 4

Arachis

5

ICG 5

Arachis

6

ICG 6

Arachis

7

ICG 7

Arachis

8

ICG 8

Arachis

9

ICG 9

Arachis

10

ICG 10

Arachis

11

ICG 11

Arachis

12

ICG 12

Arachis

13

ICG 13

Arachis

14

ICG 14

Arachis

15

ICG 15

Arachis

16

ICG 16

Arachis

17

ICG 17

Arachis

18

ICG 18

Arachis

19

ICG 19

Arachis

20

ICG 20

Arachis

21

ICG 21

Arachis

22

ICG 22

Arachis

23

ICG 23

Arachis

24

ICG 24

Arachis

25

ICG 25

Arachis

26

ICG 26

Arachis

27

ICG 27

Arachis

28

ICG 28

Arachis

29

ICG 29

Arachis

30

ICG 30

Arachis

31

ICG 31

Arachis

32

ICG 32

Arachis

33

ICG 33

Arachis

34

ICG 34

Arachis

35

ICG 35

Arachis

36

ICG 36

Arachis

37

ICG 37

Arachis

38

ICG 38

Arachis

39

ICG 39

Arachis

40

ICG 40

Arachis

41

ICG 41

Arachis

42

ICG 42

Arachis

43

ICG 43

Arachis

44

ICG 44

Arachis

45

ICG 45

Arachis

46

ICG 46

Arachis

47

ICG 47

Arachis

48

ICG 48

Arachis

49

ICG 49

Arachis

50

ICG 50

Arachis