مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

Prunus

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

Sus001

Prunus

2

Sue001

Prunus

3

Suc001

Prunus

4

Pes001

Prunus

5

Net001

Prunus

6

Man001

Prunus

7

Cil001

Prunus

8

Cia001

Prunus

9

Cid001

Prunus

10

Alb001

Prunus

11

Sue002

Prunus

12

Suc002

Prunus

13

Pes002

Prunus

14

Net002

Prunus

15

Man002

Prunus

16

Cil002

Prunus

17

Cid002

Prunus

18

Alb002

Prunus

19

Sue003

Prunus

20

Suc003

Prunus

21

Pes003

Prunus

22

Net003

Prunus

23

Man003

Prunus

24

Cil003

Prunus

25

Cid003

Prunus

26

Alb003

Prunus

27

Sue004

Prunus

28

Suc004

Prunus

29

Pes004

Prunus

30

Net004

Prunus

31

Man004

Prunus

32

Cid004

Prunus

33

Alb004

Prunus

34

Sue005

Prunus

35

Suc005

Prunus

36

Pes005

Prunus

37

Net005

Prunus

38

Man005

Prunus

39

Cid005

Prunus

40

Alb005

Prunus

41

Suc006

Prunus

42

Sue006

Prunus

43

Pes006

Prunus

44

Net006

Prunus

45

Man006

Prunus

46

Cid006

Prunus

47

Alb006

Prunus

48

Suc007

Prunus

49

Sue007

Prunus

50

Pes007

Prunus