مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

Triticum

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

ISC 1

Triticum

2

ISC 2

Triticum

3

ISC 3

Triticum

4

ISC 4

Triticum

5

ISC 5

Triticum

6

ISC 6

Triticum

7

ISC 7

Triticum

8

ISC 8

Triticum

9

ISC 9

Triticum

10

ISC 10

Triticum

11

ISC 11

Triticum

12

ISC 12

Triticum

13

ISC 13

Triticum

14

ISC 14

Triticum

15

ISC 15

Triticum

16

ISC 16

Triticum

17

ISC 17

Triticum

18

ISC 18

Triticum

19

ISC 19

Triticum

20

ISC 20

Triticum

21

ISC 21

Triticum

22

ISC 22

Triticum

23

ISC 23

Triticum

24

ISC 24

Triticum

25

ISC 25

Triticum

26

ISC 26

Triticum

27

ISC 27

Triticum

28

ISC 28

Triticum

29

ISC 29

Triticum

30

ISC 30

Triticum

31

ISC 31

Triticum

32

ISC 32

Triticum

33

ISC 33

Triticum

34

ISC 34

Triticum

35

ISC 35

Triticum

36

ISC 36

Triticum

37

ISC 37

Triticum

38

ISC 38

Triticum

39

ISC 39

Triticum

40

ISC 40

Triticum

41

ISC 41

Triticum

42

ISC 42

Triticum

43

ISC 43

Triticum

44

ISC 44

Triticum

45

ISC 45

Triticum

46

ISC 46

Triticum

47

ISC 47

Triticum

48

ISC 48

Triticum

49

ISC 49

Triticum

50

ISC 50

Triticum