مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

Sinense

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

Lim174

Limonium

2

Lim175

Limonium

3

Lim176

Limonium

4

Lim177

Limonium

5

Lim178

Limonium

6

Lim179

Limonium

7

Lim180

Limonium

8

Lim181

Limonium

9

Lim182

Limonium

10

Lim183

Limonium

11

Lim184

Limonium

12

Lim185

Limonium

13

Lim186

Limonium