مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

Limonium
virgatum

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

Lim196

Limonium

2

Lim197

Limonium

3

Lim198

Limonium

4

Lim199

Limonium

5

Lim200

Limonium

6

Lim201

Limonium

7

Lim202

Limonium

8

Lim203

Limonium

9

Lim204

Limonium

10

Lim205

Limonium

11

Lim206

Limonium

12

Lim207

Limonium

13

Lim208

Limonium

14

Lim209

Limonium

15

Lim210

Limonium

16

Lim211

Limonium

17

Lim212

Limonium

18

Lim213

Limonium

19

Lim214

Limonium

20

Lim215

Limonium

21

Lim216

Limonium

22

Lim217

Limonium