مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

Malus
pumila

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

MDI 04660

Malus

2

MDI 04661

Malus

3

MDI 04662

Malus

4

MDI 04663

Malus

5

MDI 04664

Malus

6

MDI 04665

Malus

7

MDI 04667

Malus

8

MDI 04668

Malus

9

MDI 04669

Malus

10

MDI 04670

Malus

11

MDI 04671

Malus

12

MDI 04672

Malus

13

MDI 04673

Malus

14

MDI 04674

Malus

15

MDI 04675

Malus

16

MDI 04676

Malus

17

MDI 04677

Malus

18

MDI 04678

Malus

19

MDI 04679

Malus

20

MDI 04680

Malus

21

MDI 04681

Malus

22

MDI 04682

Malus

23

MDI 04683

Malus

24

MDI 04684

Malus

25

MDI 04685

Malus

26

MDI 04686

Malus

27

MDI 04687

Malus

28

MDI 04688

Malus

29

MDI 04689

Malus

30

MDI 04690

Malus

31

MDI 04691

Malus

32

MDI 04692

Malus

33

MDI 04693

Malus

34

MDI 04694

Malus

35

MDI 04695

Malus

36

MDI 04696

Malus

37

MDI 04697

Malus

38

MDI 04698

Malus

39

MDI 04699

Malus

40

MDI 04700

Malus

41

MDI 04701

Malus

42

MDI 04702

Malus

43

MDI 04703

Malus

44

MDI 04704

Malus

45

MDI 04705

Malus

46

MDI 04706

Malus

47

MDI 04707

Malus

48

MDI 04708

Malus

49

MDI 04709

Malus

50

MDI 04710

Malus