مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

Prunus
domestica

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

MDI 04535

Prunus

2

MDI 04536

Prunus

3

MDI 04537

Prunus

4

MDI 04538

Prunus

5

MDI 04539

Prunus

6

MDI 04540

Prunus

7

MDI 04541

Prunus

8

MDI 04542

Prunus

9

MDI 04543

Prunus

10

MDI 04544

Prunus

11

MDI 04545

Prunus

12

MDI 04546

Prunus

13

MDI 04547

Prunus

14

MDI 04548

Prunus

15

MDI 04549

Prunus

16

MDI 04550

Prunus

17

MDI 04551

Prunus

18

MDI 04552

Prunus

19

MDI 04553

Prunus

20

MDI 04554

Prunus

21

MDI 04555

Prunus

22

MDI 04556

Prunus

23

MDI 04557

Prunus

24

MDI 04558

Prunus

25

MDI 04559

Prunus

26

MDI 04560

Prunus

27

MDI 04561

Prunus

28

MDI 04562

Prunus

29

MDI 04563

Prunus

30

MDI 04564

Prunus

31

MDI 04565

Prunus

32

MDI 04566

Prunus

33

MDI 04567

Prunus

34

MDI 04568

Prunus

35

MDI 04569

Prunus

36

MDI 04570

Prunus

37

MDI 04571

Prunus

38

MDI 04572

Prunus

39

MDI 04573

Prunus

40

MDI 04574

Prunus

41

MDI 04575

Prunus

42

MDI 04576

Prunus

43

MDI 04577

Prunus

44

MDI 04578

Prunus

45

MDI 04579

Prunus

46

MDI 04580

Prunus

47

MDI 04581

Prunus

48

MDI 04582

Prunus

49

MDI 04583

Prunus

50

MDI 04584

Prunus