مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

MDI 00002

Lycopersicon

2

MDI02401

Cicer

3

MDI02403

Cicer

4

MDI02404

Cicer

5

MDI02405

Cicer

6

MDI02406

Cicer

7

MDI02407

Cicer

8

MDI02409

Cicer

9

MDI02410

Cicer

10

MDI02411

Cicer

11

MDI02412

Cicer

12

MDI02414

Cicer

13

MDI02415

Cicer

14

MDI02416

Cicer

15

MDI02417

Cicer

16

MDI02418

Cicer

17

MDI02419

Cicer

18

MDI02420

Cicer

19

MDI02422

Cicer

20

MDI02426

Cicer

21

MDI02427

Cicer

22

MDI02429

Cicer

23

MDI02430

Cicer

24

MDI02431

Cicer

25

MDI02432

Cicer

26

MDI02433

Cicer

27

MDI02434

Cicer

28

MDI02437

Cicer

29

MDI02438

Cicer

30

MDI02439

Cicer

31

MDI02440

Cicer

32

MDI02441

Cicer

33

MDI02442

Cicer

34

MDI02443

Cicer

35

MDI02444

Cicer

36

MDI02446

Cicer

37

MDI02447

Cicer

38

MDI02448

Cicer

39

MDI02450

Cicer

40

MDI02451

Cicer

41

MDI02452

Cicer

42

MDI02453

Cicer

43

MDI02454

Cicer

44

MDI02455

Cicer

45

MDI02456

Cicer

46

MDI02457

Cicer

47

MDI02458

Cicer

48

MDI02459

Cicer

49

MDI02460

Cicer

50

MDI02461

Cicer