مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

Prunus
domestica

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

MNE00050

Prunus

2

MNE00051

Prunus

3

MNE00052

Prunus